Vedtægter

Vedtægter

i Gråsten Rideklub af 2004 (GRR4)

GRÅSTEN RIDEKLUB AF 2004

Gl. Aabenraavej, 6300 Gråsten

§ 1

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellig art, samt arbejde for kendskab til den ædle hest og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Klubbens navn er: GRÅSTEN RIDEKLUB AF 2004

Klubbens forkortelse er: GRR4

Klubbens hjemsted er: Sønderborg Kommune

§ 2

Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 3

I klubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18 år.

Juniormedlemmer har ingen stemmeret, se dog § 8, og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Medlemskab er gældende fra den dato skriftlig bekræftelse foreligger, men deltagelse kan først finde sted, når kontingent er betalt. Udmeldelse er først gældende når der fra bestyrelsen foreligger en skriftlig bekræftelse herpå.

Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling udnævne æresmedlemmer.

Æresmedlemskab er kontingentfrit og livsvarigt.

§ 4

Stk. 1. Årskontingent for det følgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig afgørelse. Årskontingent kan, i forventning om godkendelse på general forsamlingen, udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Er kontingent ikke betalt 3 måneder efter forfaldstid, slettes vedkommende medlem, der da kun kan optages på ny mod betaling af restance.

Stk. 2. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 5

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på mindst 5 personer samt mindst 1 suppleant. De forskellige udvalg får således ikke plads i bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, og afgår hvert andet år. Dog er opstilling til genvalg lovligt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen nedsætter de efter klubbens behov nødvendige udvalg.

Til bestyrelse og udvalg kan kun vælges amatører.

Når et bestyrelses medlem udtræder inden udgang af valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Hvis der ikke er nogen suppleant kan bestyrelsen udpege en person der er medlem af klubben. ·

Bestyrelsen kan suppleres med 1 kommunerepræsentant, såfremt dette ønskes af Sønderborg Kommune.

§ 6

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt stemmeflertal, se dog § 12. Kun medlemmer af bestyrelsen har stemmeret. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over beslutninger på bestyrelsesmøderne.

§ 7

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde. Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om salg og anden afhændelse, samt pantsætning, som er en følge af de generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom i medfør af lovens § 8. Hvis det ikke er muligt at finde en kasserer i klubben er bestyrelsen berettiget til at ansætte en kasserer udefra, denne har dog ikke fuldmagt eller prokura.

Formanden og næstformanden/kassereren har i øvrigt prokura. Klubben hæfter alene med sin formue. Hverken bestyrelse eller medlemmer hæfter for nogen del af klubbens gæld.

§ 8

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før. Tiden, stedet og dagordenn for generalforsamlng skal tilgå klubbens stemmeberettigede med mindst 14 dages varsel.

Stemmeberettigede medlemmer skal underrettes på en af følgende måde: Skriftlig ,email , E-post eller via opslag i den lokale ugeavis. Hvis bestyrelsen har forslag, der skal behandles under indkomne forslag, skal det ligeledes fremgå, hvor yderligere information herom kan findes.

Information om Generalforsamling skal altid offentliggøres med mindst 21 dages varsel på klubbens hjemmeside hvis en sådan findes.

 

Stemmeret har medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent, samt forældre/værge til de børn, dog kun én stemme pr. barn, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, og er til stede ved generalforsamlingen.

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af udvalg

8. Valg 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af eventuelle faste ejendomme. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 9 og § 12. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftligt afstemning. Står stemmerne lige forkastes forslaget.

§ 9

Til forandring af love og eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse. Klubåret går fra 1. januar til 31. december, der også er klubbens regnskabsår.

§ 10

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra pågældende klub er inhabil.

§ 10B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukke fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (Blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelser om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§ 10C

I det af § 10 B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (Eksklusion).

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring derom med meddelelse af dagsorden.

I det sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

§ 12

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede, og for at beslutningen om opløsning skal være gyldig, skal denne vedtages med mindst af de afgivne stemmer.

Gyldigt medlemskort skal fremvises.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter i kommunen, efter Sønderborg Kommunes skøn.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 20. februar 2011.

§ 8 ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 25. marts 2014.

Copyright © All Rights Reserved - Webmaster Line Weber - line-weber@hotmail.com