Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Alle medlemmer i Gråsten Rideklub af 2004 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 24/04-2024 kl. 19.00 i Gråsten Rideklubs klubhus. Der vil efterfølgende være medlemsmøde med fokus på klubbens retning samt årets stævner.

Dagsorden, ekstraordinær generalforsamling:

1.: Valg af dirigent

2: Ændringer af Gråsten Rideklubs vedtægter §7

Nuværende tekst

§7
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde. Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om salg og anden afhændelse, samt pantsætning, som er en følge af de generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom i medfør af lovens  § 8. Hvis det ikke er muligt at finde en kasserer i klubben er bestyrelsen berettiget til at ansætte en kasserer udefra, denne har dog ikke fuldmagt eller prokura.

Formanden og næstformanden/kassereren har i øvrigt prokura. Klubben hæfter alene med sin formue. Hverken bestyrelse eller medlemmer hæfter for nogen del af klubbens gæld.

Bestyrelsen stiller flg. forslag til vedtægtsændring:

§7
Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen. 

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

 

3: Eventuelt

 

 

Dagsorden, medlemsmøde:

  1. Nyt fra bestyrelsen
  2. Opdaterede facilitetsregler
  3. Kørsel på GRR4’s arealer – sæt farten ned!
  4. Videoovervågning af ridehaller samt arealer
  5. Årets stævner, herunder landsstævnet
  6. Arbejdsdage
  7. Eventuelt