Vedtægter

Vedtægter for Gråsten Rideklub

§ 1

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellig art, samt arbejde for kendskab til den ædle hest og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Klubbens navn er: GRÅSTEN RIDEKLUB AF 2004

Klubbens forkortelse er: GRR4

Klubbens hjemsted er: Sønderborg Kommune

§ 2

Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 3

I klubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18 år.

Juniormedlemmer har ingen stemmeret, se dog § 8, og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Medlemskab er gældende fra den dato skriftlig bekræftelse foreligger, men deltagelse kan først finde sted, når kontingent er betalt. Udmeldelse er først gældende når der fra bestyrelsen foreligger en skriftlig bekræftelse herpå.

Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling udnævne æresmedlemmer.

Æresmedlemskab er kontingentfrit og livsvarigt.

§ 4

Stk. 1. Årskontingent for det følgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig afgørelse. Årskontingent kan, i forventning om godkendelse på general forsamlingen, udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Er kontingent

ikke betalt 3 måneder efter forfaldstid, slettes vedkommende medlem, der da kun kan optages på ny mod betaling af restance.

Stk. 2. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 5

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på mindst 5 personer samt mindst 1 suppleant. De forskellige udvalg får således ikke plads i bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, og afgår hvert andet år. Dog er opstilling til genvalg lovligt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen nedsætter de efter klubbens behov nødvendige udvalg.

Til bestyrelse og udvalg kan kun vælges amatører.

Når et bestyrelses medlem udtræder inden udgang af valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Hvis der ikke er nogen suppleant kan bestyrelsen udpege en person der er medlem af klubben. ·

Bestyrelsen kan suppleres med 1 kommunerepræsentant, såfremt dette ønskes af Sønderborg Kommune.

§ 6

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt stemmeflertal, se dog § 12. Kun medlemmer af bestyrelsen har stemmeret. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over beslutninger på bestyrelsesmøderne.

§ 7

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

§ 8

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsordenen og de af bestyrelsen fremsatte forslag, skriftligt meddeles klubbens stemmeberettigede medlemmer, med mindst 8 dages varsel.

Stemmeret har medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent, samt forældre/værge til de børn, dog kun én stemme pr. barn, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, og er til stede ved generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af udvalg

8. Valg 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af eventuelle faste ejendomme. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.

Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 9 og § 12. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftligt afstemning. Står stemmerne lige forkastes forslaget.

§ 9

Til forandring af love og eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse. Klubåret går fra 1. januar til 31. december, der også er klubbens regnskabsår.

§ 10

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For

at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra pågældende klub er inhabil.

§ 10B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (Blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelser om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§ 10C

I det af § 10 B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (Eksklusion).

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring derom med meddelelse af dagsorden.

I det sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

§ 12

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede, og for at beslutningen om opløsning skal være gyldig, skal denne vedtages med mindst af de afgivne stemmer.

Gyldigt medlemskort skal fremvises.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter i kommunen, efter Sønderborg Kommunes skøn.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 24-04-2024

Forretningsorden for Gråsten Rideklub

Konstituering: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges ind på generalforsamlingen for en 2-årig periode, umiddelbart efter generalforsamlingen konstitueres bestyrelsen.

Bestyrelsen har endvidere lov til at supplere sig selv i løbet af året.

Suppleanter vælges for en 1-årig periode.

Bestyrelsesmøder: Bestyrelsesmøder holdes primært i rytterstuen i GRR4, men under særlige omstændigheder kan et møde afholdes privat ved et af bestyrelsesmedlemmerne. Dette varsles i god tid, så alle er opmærksomme på denne ændring.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Normalt 1 gang om måneden.

Dato og tidspunkt for næste ordinære bestyrelsesmøde er fast afsluttende punkt på bestyrelsesmøder.

Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker det, kan der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde med min. 7 dages varsel. Formanden kan om nødvendigt indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med kortere varsel.

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne.

Dagsorden og referat: Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder udarbejdes af sekretæren og udsendes med tilhørende bilag til bestyrelsen senest 3 dage før mødet. Dagsordenen skal hver tredje måned indeholde punktet regnskabs- og budgetstatus.

Afgørelser på bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Sekretæren udarbejder referat og sender det på mail til de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt til webmasteren, som lægger det på hjemmesiden. Sekretæren sørger endvidere for ophæng i klubben.

Bestyrelsen kan beslutte, at en del af referatet ikke skal offentliggøres.

I rutinesager eller i situationer, hvor bestyrelsen ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe en afgørelse. Denne beslutning skal konfirmeres af den samlede bestyrelse på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Emner til dagsordenen, der kan forelægges. Emner til dagsordenen kan forelægges af ethvert bestyrelsesmedlem enten varslet som et særskilt punkt på dagsordenen eller frembragt under eventuelt. Emner kan endvidere forelægges bestyrelsen af ethvert medlem af klubben.

Emner til dagsordenen, der skal forelægges.

Ethvert bestyrelsesmedlem skal forelægge væsentlige spørgsmål på et bestyrelsesmøde, ordinært eller ekstraordinært, såfremt en beslutning på det pågældende område – enten økonomisk eller på grund af sin væsentlighed for klubbens medlemmer – er den samlede bestyrelses ansvar.

Dette indebærer, at ingen bestyrelsesmedlemmer, heller ikke de bestyrelsesmedlemmer, der bestyrer et budget alene eller sammen med et udvalg, kan træffe endelig afgørelse i en sag, der omfattes af ovennævnte bestemmelse.

Bedømmelse af om en beslutning på grund af økonomiske eller andre årsager er af væsentlighed for klubbens medlemmer træffes af den samlede bestyrelse.

Emner, der skal sendes til høring. Et emne kan normalt ikke endeligt vedtages af bestyrelsen, såfremt det specifikt vedrører arbejdet i et eller flere udvalg, og dette/disse udvalg ikke er blevet hørt.

Bestyrelsen har ingen pligt til at følge et udvalgs indstilling, men kan afgøre sagen efter de i klubbens love fastsatte regler.

Regnskaber og regnskabsansvarlig. Den løbende bogføring foretages af kassereren. Klubbens kasserer er ansvarlig for, at bestyrelsen bliver underrettet om evt. uregelmæssigheder.

Kassereren udarbejder udkast til årsrapport og årsbudget til behandling i bestyrelsen.

Alle bilag skal attesteres af det bestyrelsesmedlem under hvis ansvarsområde udgiften eller indtægten henhører. Herefter vil udgiftsbilagene udbetales via bankoverførsel.

Du er altid velkommen til at kontakt os